Auditoria de residus per obtenir la certificació LEED

Recentment a JCS Enginyers, i en col·laboració amb Green Living Projects hem realitzat l’auditoria de residus necessària per a l’obtenció de la certificació LEED que atorga el Green Building Council d’Estats Units per a la seu de Happy Punt a Mataró. La nova seu de l’empresa tèxtil té una superfície de 8.500 metres quadrats repartits en dues plantes, a més del magatzem i zona d’aparcament.

El nostre treball ha consistit en determinar la tipologia i quantitat de residus que genera l’activitat per tal d’establir un punt de partida on s’identifiquen els tipus de residus generats, la quantitat que es recicla i la quantitat que es rebutja. Els resultats de l’auditoria identifiquen oportunitats d’actuació per tal de disminuir els residus generats i per altra banda incrementar el reciclatge dels mateixos.

[divider_top]

Auditories de residus 2019

[one_third]

[/one_third] [two_third_last]

Tens un local o establiment a Vilanova i la Geltrú? Saps que et pots estalviar de l’ordre del 90% en el rebut d’escombraries? Més de 150 negocis com el teu ja s’han beneficiat amb aquest estalvi!
D’acord a l’Ordenança Fiscal, els establiments poden presentar una auditoria que justifiqui la producció real anual de residus. D’aquesta manera la taxa que hauràs de pagar anirà en funció de la previsió real anual en kilos de residus establerta a l’auditoria.
Amb l’auditoria farem un càlcul de la quantitat de residus que es generen en un any, i la taxa anirà en funció d’aquesta quantitat. El termini per a presentar l’auditoria és fins el 29 de març de 2019. L’auditoria tindrà una vigència de quatre anys, si bé anualment s’haurà de fer una declaració que certifiqui què no hi ha hagut canvis significatius en el volum dels residus generat.

Per ampliar la informació sense cap compromís podeu en posar-vos en contacte amb nosaltres, marcant el 93 811 55 08

o escrivint-nos un e-mail a info@jcs.cat

[/two_third_last]

[divider_top]

Declaració responsable

Declaració Responsable


¿Què és una Declaració Responsable?

És el document on el titular de l’activitat declara sota la seva responsabilitat el següent:

  • Que el local i l’activitat compleixen tota la normativa vigent per exercir l’activitat (seguretat contra incendis, normativa urbanística, instal·lacions, ambiental, residus, soroll, etc.)
  • Que disposa de tota la documentació que ho acredita (certificats tècnics, estudis, legalitzacions d’instal·lacions, etc.)
  • Que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps en que es desenvolupi l’activitat

D’aquesta manera, el titular és el responsable de que el seu local i la seva activitat estiguin d’acord a la normativa vigent.

Un cop presentada la declaració responsable a l’Administració, ja es pot obrir el negoci immediatament.

Ja tinc la Declaració Responsable, ¿i ara que?

Ara toca esperar a la inspecció. La inspecció es realitza posteriorment a l’obertura de l’establiment, el que suposa un avantatge escurçant-se els temps de tramitació.

¿Que cal fer?

Una declaració responsable no és només un paper que es signa i es presenta juntament a un plànol a l’Ajuntament per tenir la llicència d’obertura. El titular no ha de saber tota la normativa que afecti al seu establiment. El titular, encara que no hagi d’aportar cap projecte tècnic a l’Ajuntament, té l’obligació de fer revisar per un tècnic competent l’activitat. El tècnic ha d’entregar un certificat justificatiu de que es compleixen les normatives vigents, ja que sense aquest certificat, el titular és l’únic responsable i corre el risc d’haver de pagar amb els seus diners el cost de danys i multes que hi pugui haver.

Conseqüències

Les conseqüència de no disposar d’un certificat signat per un tècnic competent, en el cas que hi hagi un accident per causes atribuïbles a l’activitat, és que el titular n’és l’únic responsable. Exemples:

  • Si el local no té l’estructura protegida contra el foc (bigues metàl·liques, bigues de fusta, etc.) i hi ha un incendi, el titular seria el responsable directe de tots els danys produïts (desperfectes estructurals, esfondraments, etc.)
  • Si hi ha un accident i no hi ha els mitjans contra incendis o d’evacuació suficients, el titular seria el responsable directe dels danys causats a les persones.
  • Si l’activitat no és legalitzable urbanísticament, el titular seria responsable de l’obertura del local amb les conseqüències que hi pugui haver (multes, tancament de l’activitat, etc.)

 

A JCS Enginyers et podem assessorar. Responsabilitza’t només d’una cosa: que el teu negoci funcioni i deixa que ens encarreguem nosaltres dels temes tècnics. Per ampliar la informació sense cap compromís podeu en posar-vos en contacte amb nosaltres, marcant el 93 811 55 08 o escrivint-nos un e-mail a info@jcs.cat

[divider_top]

Auditories de residus 2018

Tens un local o establiment a Vilanova i la Geltrú? Saps que et pots estalviar de l’ordre del 90% en el rebut d’escombraries? Més de 100 negocis com el teu ja s’han beneficiat amb aquest estalvi!
D’acord a l’Ordenança Fiscal, els establiments com el teu, poden presentar una auditoria que justifiqui la producció real anual de residus. D’aquesta manera la taxa que hauràs de pagar anirà en funció de la previsió real anual en kilos de residus establerta a l’auditoria.
Amb l’auditoria farem un càlcul de la quantitat de residus que generen en un any, i la taxa anirà en funció d’aquesta quantitat. El termini per a presentar l’auditoria és fins a finals del primer trimestre de l’any (març de 2018). L’auditoria tindrà una vigència de quatre anys, si bé anualment s’haurà de fer una declaració que certifiqui què no hi ha hagut canvis significatius en el volum dels residus generat.

Per ampliar la informació sense cap compromís podeu en posar-vos en contacte amb nosaltres, marcant el 93 811 55 08 o escrivint-nos un e-mail a info@jcs.cat

[divider_top]