[custom_frame_left shadow=”off”]escape01[/custom_frame_left] A JCS Enginyers estem acreditats per la Generalitat de Catalunya per l’elaboració de Plans d’Autoprotecció (PAU)

El pla d’autoprotecció (PAU) és el document que preveu i analitza, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat, de situacions de risc extern i de catàstrofes i que estableix els mecanismes per a la lluita contra l’emergència

A JCS Enginyers estem acreditats per l’elaboració de PAUS d’activitats i centres d’interès per la protecció civil de Catalunya (epígrafs A i B) i , d’activitats d’interès per a la protecció civil local (epígraf C) d’acord a l’ Annex I del Decret 82/2010

CATÀLEG COMPLET D’ACTIVITATS AFECTADES